About Us

Vértices es una exploración de nuestro entorno. Está, conformada por un ecosistema de; artistas, científicos y docentes universitarios, que abordan el territorio como laboratorio de experimentación interdisciplinaria desarrollando investigaciones que rompen con la jerarquía de saberes, aprendiendo colectivamente.

Last projects
  • 20 de noviembre al 28 de febrero 2021
    Exposición «Estrecho de Magallanes: la frontera de agua»
    Museo Nacional de Antropología de Madrid

Seminari Tráns-ito

CAT
Tráns-ito, és un seminari internacional de caràcter interdisciplinari, que es realitza en el marc de les activitats internacionals dels cinc-cents anys del final de la circumnavegació (1522), un esdeveniment clau perquè avui puguem parlar de globalització. Les conseqüències més immediates d’aquest viatge va ser la inauguració de rutes intercontinentals per a l’expansió comercial i econòmica d’Europa.
Paradoxalment, aquest procés va generar l’homogeneïtzació del planeta, i la imposició cultural sota una mirada eurocentrista.

A manera de laboratori flotant, aquest seminari convida a descentralitzar l’humà en favor d’una pràctica on emergeixin connexions entre l’humà i el natural, per a mostrar invisibilitats del nostre passat que perduren en el nostre present, i per obrir un debat sobre com actuen i qüestionen, les
pràctiques eco-socials, la relació amb altres espècies, per a una nova manifestació de consciència ecològica, que atengui nostre(s) present(s)-futur(s) a través de l’art i la ciència.

Tráns-ito agrupa els ODS entorn als tres pilars fonamentals del desenvolupament sostenible –l’econòmic, el social i el mediambiental.

#artandscience #oceanfloor #ocean #anthropocene #vcentenario #biocene #donaimar #women #nature #invisibilities #coexistence #climatechange #environment

METODOLOGIA
Tráns-ito s’estructura en una jornada teòric pràctica i tracta dels compromisos en l’exploració de nous camps que actuen a través de la col·laboració i la interdisciplinarietat, desplegant 3 línies d’interès;

1. Cinc-cents anys després. Lliçons del passat per a urgències del present. Revisió, reconstrucció i noves perspectives para el futur;

2. Una sola salut; la salut humana, la salut animal i la salut del medi ambient estan intrínsecament connectades i són interdependents;

3. Invisibilitats, nous relats per al segle XXI;
– Fons marins: Patrimoni cultural i natural;
Els fons marins són un gran desconegut, tant la seva riquesa natural, com el patrimoni cultural que han deixat diferents cultures. Avui en dia estan greument afectats per l’activitat humana.
– Dones i el mar;
– Dones i cura davant la crisi eco-social.
Josefina Castellví (Barcelona, 1935), oceanògrafa, biòloga i escriptora. Referent mediambiental i pionera de la recerca científica a l’Antàrtida.

Aquesta línia activarà un grup de recerca internacional liderat per dones de Espanya i Amèrica llatina, del món de la cultura, l’educació i la ciència, per tal de generar resultats i conclusions sobre els reptes globals actuals i futurs, des d’una perspectiva transdisciplinaria.

16 novembre – Matí
10 h Navegació en el PAILEBOT SANTA EULÀLIA pel litoral de Barcelona

Visita a la CONFRARIA DE PESCADORS DE BARCELONA
Dinar

16 novembre – Tarda
16 h FACULTAT NÀUTICA DE BARCELONA

Participa
Agustí Martín Mallofré | Degà – Facultat de Nàutica de Barcelona – UPC
Andrea Granitzio | Compositor, Direcció artística, Fondazione Sciola, Itàlia
Carlos Tabernero | Biòlog, professor Institut d’Història de la Ciència, Universitat Autònoma de Barcelona
Eva Figueras Ferrer | Catedràtica, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona
Eva Ruiz | Artista i investigadora de pràctiques artístiques
Eduard Degollada | Investigador mamífers marins, EDMAKTUB
Beatriu Tort | Biòloga, EDMAKTUB
Joan Mayoral | Arqueòleg subaquàtic, Museu d’Arqueologia de Catalunya
Jo Milne | Artista en Residencia Melis universitat Pompeu Fabra i Fundació Vila Casas, Professora i investigadora a EINA, Centre Universitari de Disseny i Art, Universitat de Barcelona
José Manuel Juárez | Patró major, Confraria de Pescadors de Barcelona
Mireia Mayolas | Cap de l’Àrea d’educació i activitats Museu Marítim de Barcelona
Marta Aguilar | Professora, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid
Paula Bruna | Artista visual i ecologista
Paula López Sendino | Biòloga marina, Institut de Ciències del Mar – ICM-CSIC

Plataforma Vértices
Anna Recasens | Artista visual i investigadora
María Paz Montecinos | Gestora cultural i activista mediambiental
Santi Maeso | Filòsof i investigador

Publicació: Els resultats es recolliran en una publicació, entesa com a eina per transferir coneixement a l’àmbit educatiu i crear consciència dels temes tractats durant en Seminari.
Aquesta publicació serà digital, en 2 idiomes (català, castellà). Distribució gratuïta.

INSCRIPCIONS
PLACES LIMITADES/ INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
Per a fer la inscripció, envia un correu a: pvertices@gmail.com
– Nom
– Mail
– Telèfon
– A què et dediques?
– Interès de participar del Seminari (Màxim 500 caràcters)

Organitza: Plataforma Vértices

_________________________________________

CAST
Tráns-ito, es un seminario internacional de carácter interdisciplinar, que se realiza en el marco de las actividades internacionales de los quinientos años del final de la circunnavegación (1522), un acontecimiento clave para que hoy podamos hablar de globalización. Las consecuencias más inmediatas de este viaje fue la inauguración de rutas intercontinentales para la expansión comercial y económica de Europa.
Paradójicamente, este proceso generó la homogeneización del planeta, y la imposición cultural bajo una mirada eurocentrista.

A manera de laboratorio flotante, este seminario invita a descentralizar lo humano en favor de una práctica donde emerjan conexiones entre el humano y lo natural, para mostrar invisibilidades de nuestro pasado que perduran en nuestro presente, y para abrir un debate sobre cómo actúan y cuestionan, las prácticas eco-sociales, la relación con otras especies, para una nueva manifestación de conciencia ecológica, que atienda nuestro(s) presente(s)-futuro(s) a través del arte y la ciencia.

Tráns-ito agrupa los ODS en torno a los tres pilares fundamentales del desarrollo sostenible –el económico, el social y el medioambiental.

METODOLOGÍA
Tráns-ito se estructura en una jornada teórico-práctica y trata de los compromisos de la exploración de nuevos campos que actúan a través de la colaboración y la interdisciplinariedad, desplegando 3 líneas de interés;

1. Quinientos años después. Lecciones del pasado para urgencias del presente. Revisión, reconstrucción y nuevas perspectivas para el futuro;

2. Una sola salud: la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente están intrínsecamente conectadas y son interdependientes;

3. Invisibilidades, nuevos relatos para el siglo XXI;

– Fondos marinos: Patrimonio cultural y natural;
Los fondos marinos son un gran desconocido, tanto su riqueza natural, como el patrimonio cultural que han dejado diferentes culturas. Hoy en día están gravemente afectados por la actividad humana.

– Mujer y el mar;
– Mujeres y cura ante la crisis eco-social.
Josefina Castellví (Barcelona, 1935), oceanógrafa, bióloga y escritora. Referente medioambiental y pionera de la investigación científica en la Antártida.
Esta línea activará un grupo de investigación internacional liderado por mujeres de España y América latina, del mundo de la cultura, la educación y la ciencia, para generar resultados y conclusiones sobre los retos globales actuales y futuros, desde una perspectiva transdisciplinaria.

16 noviembre – Mañana
10 h Navegación en el PAILEBOT SANTA EULÀLIA por el litoral de Barcelona

Visita a la COFRADÍA DE PESCADORES DE BARCELONA
Comida

16 noviembre – Tarde
16 h FACULTAD NÁUTICA DE BARCELONA

Participa
Agustí Martín Mallofré | Decano – Facultad de Náutica de Barcelona – UPC
Andrea Granitzio | Compositor, Dirección artística, Fondazione Sciola, Italia
Mireia Mayolas | Jefe del Área de educación y actividades Museo Marítimo de Barcelona
Carlos Tabernero | Biólogo, profesor Instituto de Historia de la Ciencia, Universidad Autónoma de Barcelona
Eva Figueras Ferrer | Catedrática, Facultad de Bellas artes, Universidad de Barcelona
Eva Ruiz | Artista e investigadora de prácticas artísticas
Eduard Degollada | Investigador mamíferos marinos, EDMAKTUB
Beatriu Tort | Bióloga, EDMAKTUB
Jo Milne | Artista en Residencia Melis Universidad Pompeu Fabra y Fundación Vila Casas, Profesora e investigadora a Eina, Centro Universitario de Diseño y Arte, Universidad de Barcelona
Joan Mayoral | Arqueólogo subaquático, Museo de Arqueología de Cataluña
José Manuel Juárez | Patrón mayor, Cofradía de Pescadores de Barcelona
Marta Aguilar | Profesora, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid
Paula Bruna | Artista visual y ecologista
Paula López Sendino | Bióloga marina, Instituto de Ciencias de Mar – ICM-CSIC

Plataforma Vértices
Anna Recasens | Artista visual e investigadora
María Paz Montecinos | Gestora cultural y activista medioambiental
Santi Maeso | Filósofo e investigador.

Publicación: Los resultados se recogerán en una publicación, entendida como herramienta para transferir conocimiento al ámbito educativo y crear conciencia de los temas tratados durando en Seminario.
Esta publicación será digital, en 2 idiomas (catalán, castellano). Distribución gratuita.

INSCRIPCIONES
PLAZAS LIMITADAS/ INSCRIPCIÓN GRATUITA
Para hacer la inscripción, envía un correo a: pvertices@gmail.com
– Nombre
– Mail
– Teléfono
– A qué te dedicas?
– Interés de participar del Seminario (Máximo 500 caracteres)

Organiza: Plataforma Vértices